UCAN Vietnam UCAN India UCAN Indonesia ucanews.com
UCAN China

蘇丹成為普世聖公宗第卅九個教省

標籤連結: , ,

4 August 2017

蘇丹成為普世聖公宗第卅九個教省

康杜.庫米爾.顧古大主教。

聖公會坎特伯雷大主教賈斯汀.韋爾比(Justin Welby)於七月三十日宣布,蘇丹已成為普世聖公宗第卅九個教省。

在六年前的蘇丹,以基督徒為主的南部,跟以伊斯蘭教徒佔大多數的北部,分裂為兩個國家。

經過一場慘痛內戰、奪去兩百多萬人的生命後,南蘇丹於二零一一年宣告獨立,當地聖公會自此一直由南蘇丹方面來管理。

在蘇丹首都喀土穆舉行的一項官方儀式後,蘇丹加入在全球有卅八個成員教會(稱為教省)及擁有八千五百萬名信徒的普世聖公宗。

新教省有自己本身的大主教,常駐首都。韋爾比稱創立這個新教省是蘇丹基督徒的一個「新開始」。

在喀土穆諸聖主教座堂舉行的一項儀式中,康杜.庫米爾.顧古(Kondo Kumir Kuku)成為這個教省的第一位大主教及首牧,來自歐美及非洲其他國家的使節及政要亦有出席。

身為英格蘭教會及全球聖公宗精神領袖的韋爾比表示:「要使這個教省得以運作,是基督徒的責任,而那些在(蘇丹)外面的人會給予這個教省支持及愛,並為它祈禱。」

他說:「教會必須學習在財政上自給自足,發展信徒的才能,並祝福這個國家,而這裡的基督徒經常在做。」

在二零零九年,當清楚確定南部會脫離蘇丹時,蘇丹成立一個聖公會教省的構思在起初是被抑制的。自從南部宣告獨立以來,人權及基督徒運動的組織經常指責蘇丹當局迫害基督徒。

【完】來源:《十字架報國際版》,天亞社編譯。

Sudan becomes 39th province of Anglican Communion

相關文章:

【評論】後基督宗教世界和後宗派主義的政教危機

香港聖公會大主教任普世聖公宗諮議會主席

蘇丹主教擔憂發生新一輪種族屠殺

UCAN China
保持聯繫

訂閱《天亞社中文網》免費電子周報
繁體版   簡體版

© UCAN China 2017. | 有關我們 | 私隱及網頁紀綠 | 使用條款